CBS-forsker gør op med identitetspolitikken og forsvarer manden

Af Lone Nørgaard

En del af identitetspolititikken handler om de to køn, eller rettere sagt, at vi ikkemere må tale om to køn, for kønnet flyder, og vi har 187 af slagsen. Dette abracadabra kendt under navnet socialkonstruktionismen kan ret nemt eksemplificeres med en henvisning til Simone de Beauvoirs klassiker ”Det andet køn”.  Den sætning som indleder bogens bind 2: ”Man fødes ikke som kvinde; man bliver det” fremsættes uden evidens noget sted i værket.

Sætningen kan karakteriseres som essensen af socialkonstruktionismen, og enhver uden for de universitære anstalter har en intuitiv fornemmelse for, at indholdet er nonsens (engelsk non-sense – ikke-fornuft).

Desværre er vrøvlet gradvist gået hen og blevet automatindstillingen på de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter: Biologien skal afskaffes som forklaring på kønsforskelle i en højeres ligestillings og retfærdigheds tjeneste. Og nej, det er ikke bare en ’mening’ om det fallerede Akademia, jeg her fyrer af. Påstanden er dokumenteret i bl.a. Kåre Fogs bog Humaniora – videnskab eller varm luft.

MeToo er motor for det nye ’social justice’-oprør

Marianne Stidsen er ude med en tilsvarende analyse (se fx  her) og får i følgende passus sat MeToo-bevægelsen (som en del af ligestillings-feminismen) på plads som en alt andet end uskyldig strømning:

”Mange – ikke mindst borgerlige – har ment, at man godt kunne adskille MeToo-bevægelsen fra den civilisationstruende identitetspolitik. MeToo er altså blevet set som grundlæggende positiv, mens identitetspolitikken er blevet set som noget fortrinsvis negativt.

Men det er en fejl.

MeToo er ikke adskilt fra, men en del af identitetspolitikken og det nye social justice-oprør, der vil vælte det moderne borgerligt liberale samfund omkuld og erstatte det med et ensrettet, totalitært regime baseret på en overordnet statsideologi, nemlig radikalfeminismen. MeToo er, kan man sige, motoren for dette oprør.”

Så der er god grund til at gøre sig overvejelser om, hvad strømningen betyder for de demokratiske frihedsrettigheder, og hvilke konsekvenser, det har at ride med på dét, Stidsen kalder den revolutionære bølge.

Det kønsneutrale begreb ’gender’ er ubrugeligt

Også Ole Bjerg er blevet kaldt på banen af identitetspolitikken – og med særlig fokus på det kønsneutrale begreb ’gender’, der forkastes som ubrugeligt. Ole Bjerg er sociolog, filosof og med forstand på økonomi. Og så er han manden, der i en ny bog sætter ’hvad-vil-det-sige-at-være-en-mand’ på dagsordenen. Skriftet har fået titlen The Meaning of Being A MAN og er altså – forstås – skrevet på engelsk.

To af hans nulevende inspirationskilder er dels den canadiske professor i klinisk psykologi, Jordan B. Peterson, hvis studier og forelæsninger har åbnet for et forskningsfelt, der stort set har været ignoreret af filosofi, sociologi, psykologi og beslægtede discipliner inden for nutidens Akademia; dels Douglas Murray, forfatteren til de to bestsellere Europas undergang (oversat fra engelsk The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam, 2017) og Hordernes hærgen om vanviddet i den aktuelle identitetspolitik (oversat fra The Madness of Crowds. Gender, Race, Identity, 2019).

Skabe mulighed for at tale om, hvad det betyder at være en mand

Afsættet til et opgør med den måde, hvorpå vi tænker (om) køn, præsenteres i Bjergs introduktion med bl.a. følgende overvejelser:

  • Hvorfor opstår situationer, hvor en mand og kvinde adskilles af en kønsraseri-kløft?
  • Både sociologi og filosofi – undertiden sågar med ordene ’mand’ og ’maskulinitet’ i diverse bog- og artikeltitler – leverer ikke stof, som Bjerg – og andre M/K udstyret med helt almindelig sund fornuft – kan bruge i eget liv som mand (og kvinde).

The Meaning of Being A MAN drejer sig ikke om ’gender’ (køn), fordi for forfatteren har kønsstudier givet lidt eller ingen mening i forståelsen af, hvad det betyder / vil sige at være mand:

”En væsentlig grund til at opgive begrebet køn er for at skabe en mulighed for at tænke og tale om, hvad det betyder at være en mand, uden samtidig at være nødt til at tænke og tale om, hvad det betyder at være en kvinde.” (s. 14 – min oversættelse)

Ole Bjerg præsenterer selv essensen af sin bog således:

”Hvad vil det sige at være mand?” Mens dette er et centralt spørgsmål for mindst halvdelen af verdens befolkning, argumenterer Ole Bjerg for, at det har været stort set glemt af filosofien.

I sin banebrydende nye bog mobiliserer han ideer fra Martin Heidegger og Hannah Arendt for at danne begrebet ’at-være-mand’ som et alternativ til den konventionelle tale om køn og identitet. Dette fører til en undersøgelse af kærlighed, sex, arbejde, kunst, sandhed, faderskab, kvinder og andre eksistentielle problemstillinger, som mænd bliver konfronteret med i vores forsøg /anstrengelser på at finde mening i / forstå os selv og vores liv i dag.

The Meaning of Being A Man kan læses af enhver, men den er udtrykkeligt skrevet til mænd, som er utilfredse med den nutidige akademiske debat om mænd og kvinder og dog stadig tror på, at filosofien har noget værdifuldt at sige om disse anliggender.”

Med andre ord: Filosofien er den disciplin, der skal bringes i spil, fordi filosofiens primære opgave er at stille de rigtige spørgsmål. Til det formål kan der ifølge forfatteren ikke trækkes på nogen bedre filosof end Martin Heidegger. Dennes komplekse terminologi om væren i verden (med hovedbegrebet ’Dasein: tilstedeværelse) bygger Bjerg videre på for at belyse, at der er forskel på disse to spørgsmål: Spørgsmålet om køn, og spørgsmålet om at være en mand.

Disse spørgsmål kommer i anden ombæring også til at omhandle moral – i en kritik af The New Gender Moralism:

”When feelings become sufficient justifications for being offended, morality becomes entirely subjective.” (s. 146)

Mandlig væren

Overordnet udarbejder forfatteren en syntese af yndlingsfilosoffen Martin Heidegger  og dennes elev (og kæreste!), Hannah Arendts centrale filosofiske kategorier – koblet sammen med en række personlige erfaringer og fortællinger – for ad den vej at sandsynliggøre, at det neutrale ’køn’ ikke kan gribe, hvad det vil sige at være mand.

Eller for den sags skyld kvinde, men nu er det altså Manden/ mænd, det handler om i denne omgang.

Perspektivet bliver gjort klart fra begyndelsen med tre regler, der har været styrende for skriftet:

  1. “Write only about being a man”
  2. ”Write only to men” (selv om kvinder selvfølgelig er velkomne til at læse med!)
  3. ”Write as a man”

Han skriver:

“What is ignored, concealed, forgotten, or even imposed as something to be overcome in gender theory is the thrownness of Dasein. I am thrown in the world as a male. This means that there are aspects of my Being which are beyond my choosing and projection. Regardless of what I am able to project and imagine, I cannot choose myself a new father and a new mother, I cannot choose myself a new set of genes, and I cannot choose to give birth.” (s. 72-73)

Et andet sted hedder det:

“Male is something you are once and for alle. Masculine is something you can be to a greater or larger extent in different situations. But Man is both at the same time. If you are a man, you have the potential to become a man. This potential is both an opportunity and an obligation.” (s. 78)

Fascinerende bog

Konklusionen på (den filosofiske) analyse(n) er: Kønsstudierne må forkastes som ideologi – forankret i socialkonstruktionismens dokumenteret usande påstand om, at køn er et spørgsmål om, hvad du identificerer dig med, eller hvad du måtte føle, du er.

For nej, hvilket køn, du har – dreng eller pige, mand eller kvinde – kan ikke gøres til en individuel beslutning og erfaring. Der er ’noget’, der er større end dig selv.

The Meaning of Being A MAN har været en fascinerende bog at læse og føjer sig smukt ind i rækken af bøger, der giver redskaber til at imødegå det identitetspolitiske non-sense.

Ole Bjerg: The Meaning of Being A MAN.
222 sider. Athos Books.
Vejl. pris 199 kr. Udkommet 02.11.20.