Danmark er ikke for alle

27. oktober 2015
7 minutters læsetid

Danmark er ikke for alle. Vi er skabt af vores kultur og historie. Vi er et fællesskab af danske, og vi skal kun give indfødsret til de, som viser vilje og evne til at assimilere sig ind i vores kultur og ophold til de, der respekterer vores love, regler og værdier.

af Pernille Vermund

Danmark er af mennesker før os udviklet til et rigt, lykkeligt og frit samfund, hvor fælles kultur og værdier skaber bånd mellem mennesker og giver rodfæste i tilværelsen. Hvor dansken kan leve som en fri mand med ansvar for sig og sine. Og hvor vi sammen sikrer et fælles ansvar for de svageste i vores samfund. Men vi lever i en tid, hvor vores fælles værdier er under pres.

Grundlovssikrede rettigheder som ytringsfrihed, religionsfrihed og forsamlingsfrihed svækkes af indvandring fra kulturer, der sætter egen religion over demokratisk vedtagne love. Berøringsangste politikere, konventioner og overstatslige aftaler tvinger danskerne til at dele fællesskab med mennesker, der hverken udviser vilje eller evne til at assimilere sig ind i vores kultur.

Den enkeltes ret til at leve et frit liv, med ansvar for sig og sine, svækkes af statens tiltagende magt, der som en tyv i natten fratager os ansvaret for vores eget liv. Statsmagten er blevet så stor, at den enkelte er magtesløs over for det offentlige. Vi lever i en jungle af love og regler, der er blevet så komplicerede og omfattende, at det kræver en specialuddannelse at finde rundt i dem.Og vores solidaritet og fælles ansvar for de svageste i vores samfund lider under, at systemet efterhånden er blevet så bureaukratisk og uigennemskueligt, at man skal være stærk for at klare sig, hvis man bliver syg eller rammes af uheld. De, der har allermest behov for hjælp, lades i stikken, og samtidig omfordeles en alt for stor del af samfundets velstand mellem middelklassens borgere. Tillad mig her at citere fra vores program:

“Vi skal være et frit folk med en stat, der beskytter os og vores værdier. En stat, der er stærk nok til at rejse den svage, men for svag til at knække den stærke. Men den bærende enhed i Danmark er ikke staten. Det er civilsamfundet og den kultur, der binder os sammen som folk, knytter os til vores fortid og gør os ansvarlige for vores fremtid. Derfor skal individet, familien og de frivillige fællesskaber have gode rammer for at trives og udvikles.

Vores frihed og vores værdier er ikke universelle. De er baseret på et kristent, demokratisk fundament, som danskere før os har kæmpet sig til. Vi er vigtige bindeled i en lang historie om et stolt og frit folk, der – trods vores lands størrelse – har formået selv at sætte rammerne for tilværelsen i Danmark. Vi er forpligtede til at bevare og videregive et Danmark, der er mindst lige så frit, rigt, vidende og lykkeligt som det, vi modtog. Det Danmark, vi elsker og er stolte af.

Danmark har brug for et parti, der kombinerer en klassisk konservativ værdipolitik med en borgerlig økonomisk politik og en utvetydig modstand mod konventioner og overstatslige aftaler, der begrænser det danske folkestyre. Et parti, der tager udgangspunkt i det givne og vil udvikle samfundet baseret på viden og erfaring frem for at revolutionere og reformere på baggrund af tro og ideologi. Danmark har brug for Nye Borgerlige.”

Mere konkret vil Nye Borgerlige på særligt tre områder sætte en konservativ dagsorden i Danmark:

  • Danmark er ikke for alle. Vi er skabt af vores kultur og historie. Vi er et fællesskab af danske, og vi skal kun give indfødsret til de, som viser vilje og evne til at assimilere sig ind i vores kultur og ophold til de, der respekterer vores love, regler og værdier.
  • Staten skal være mindre og borgerne friere. Vi vil sænke skattetrykket og fjerne enhver regel, der ikke gør danskerne rigere eller friere.
  • Danmark er vores land. Det skal det også være i fremtiden. Hverken EU eller internationale konventioner skal stå i vejen for at fastholde de danske værdier og det danske folkelige fællesskab.

Et stærkt, nationalt værdifællesskab

De senere års bekymrende udvikling, hvor en stadigt større del af muslimske indvandrere og efterkommere identificerer sig med deres religion, frem for det nationale fællesskab i Danmark, og sætter religiøse love over demokratisk vedtaget lovgivning, har fået mange til at erkende, at den nationale sammenhængskraft er vigtig, og at vi mister den, hvis vi bare lader stå til og lader indvandrernes værdier og religion sidestille med vores.

Danmark er et demokratisk land funderet på kristne værdier. Det vil vi kæmpe for, at det vedbliver at være. Vi ser det som et brud på det ansvar, vi har for hinanden i samfundet og et brud med det ansvar, vi har for dem, der kommer efter os, når ansvarlige politikere viger tilbage fra at tage konfrontationen med den udfordring.

Det er et konservativt grundprincip at sikre, at når vi overlader samfundet til vores børn, så er Danmark fortsat et frit land, hvor børn vokser op med respekt for vores fælles historie og kultur i et samfund båret af værdier som frihed, solidaritet og national selvbestemmelse. Nye Borgerlige vil føre en fornuftig og konsekvent udlændingepolitik, og vi vil bryde årtiers fortælling om, at nationalstaten ikke længere er vigtig. Vi vil gøre op med tanken om, at vi i højere grad skal se os selv som individualistiske verdensborgere end som betydningsfulde dele af et stærkt nationalt værdifællesskab.

De, der tidligere har kæmpet for Gud, konge og fædreland fortæller os, at national suverænitet ikke er en luksus, man kan tillade sig i det 21. århundrede. Man vil i stedet have Danmark ind i kernen af EU, med i euroen og det retslige samarbejde. Globaliseringen bliver trukket frem med alle dens muligheder, og kampen for fædrelandets ret til selvbestemmelse forsvinder. Danmark har afgivet alt for megen suverænitet til EU og har bundet sig alt for fast i internationale aftaler, som begrænser vores muligheder for at bevare Danmark som en nation af danskere.Det mener vi er en central opgave for et konservativt parti at få lavet om på.

Nye Borgerlige vil stå vagt om vores fælles værdier og tage retten til at bestemme over vores eget land tilbage.

Mindre stat – mere menneske

Som konservativ har man respekt for det enkelte menneskes ret til at leve sit liv sammen med sin familie, tjene sine egne penge, forfølge sine mål, løbe sine risici, tabe og vinde – kort sagt leve et liv i frihed. Men som konservativ føler man også et fælles ansvar for de svageste i samfundet.

Konservative er ikke modstandere af staten, men vi har en rettesnor i, at staten skal være stærk nok til at støtte de svageste, men aldrig må blive så stor, at den knækker de stærke. Staten er i dag blevet så stor, at den enkelte borger er magtesløs over for det offentlige. Den socialdemokratiske tanke om, at staten skal tage vare på borgerne fra vugge til grav, er i dag et udbredt konsensus langt ind i de borgerlige partier – og i endnu større grad i Dansk Folkeparti.Resultatet er blevet en stat, som ikke alene lægger beslag på en alt for stor del af den velstand, borgerne skaber, men som også i en altomfattende samling af love, regler, regulativer og cirkulærer forsøger at styre og påvirke vores adfærd ned i mindste detalje.

Grundlovssikrede rettigheder som ytringsfrihed, religionsfrihed og forsamlingsfrihed svækkes af indvandring fra kulturer, der sætter egen religion over demokratisk vedtagne love. Berøringsangste politikere, konventioner og overstatslige aftaler tvinger danskerne til at dele fællesskab med mennesker, der hverken udviser vilje eller evne til at assimilere sig ind i vores kultur.”

Ansvarlige politikere hopper fra tue til tue af reformer, og hver en ny reform medfører stadigt flere regler og mere bureaukrati for det danske folk. Ingen af de siddende politikere har endnu formået at fastholde det store perspektiv og sikre, at vi udvikler et samfund i positiv vækst, hvor målet er, at vi alle bliver rigere, friere og lykkeligere. Når vi lever under en stat, der er vokset så ekstremt og har ædt sig så voldsomt ind på borgernes enemærker, bliver det en konservativ opgave at få genskabt en sund balance mellem individ og stat.

Mange af de opgaver, som staten i dag har taget til sig, skal tilbageerobres af civilsamfundet, og mange andre opgaver skal udføres af private.De folkelige fællesskaber er dem, der holder det danske samfund sammen. Det er i civilsamfundet, at vi bekræfter hinanden i en borgerlig solidaritet, hvor vi viser, at national samhørighed er vigtigt, at vi gerne vil være der for hinanden, at vi lever det fællesskab, som staten aldrig kan levere. Vi mener, at løsningen af den opgave er mindst lige så vigtig for Danmarks fremtid som selvstændigt land, som at vi beskytter os mod EU’s overtagelse af vores nationale suverænitet og muslimernes indflydelse på samfundets organisering.

Det er det styrkede civilsamfund, der gør Danmark levedygtigt som nationalt fællesskab i en globaliseret verden, og i dag har den alt for store stat tvunget civilsamfundet i knæ. Det er en konservativ opgave at ændre på det. I de kommende måneder vil vi bruge vores tid og energi på at fortælle om vores konservative vision for Danmark, og det er vores håb, at rigtigt mange gode danskere vil dele vores vision.

Nye Borgerlige vil værne om danskernes frihed og selvbestemmelse. Og vi vil bevare og videregive dansk kultur og historie til kommende generationer. Vi skal løfte i flok, så vi alle får det bedste ud af den tid, vi har og kan være stolte af det, vi giver videre til vores børn.

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Critique 2023 er netop udkommet

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside