Forord til Årsskriftet Critique 2013

9. september 2013
2 minutters læsetid


cr13Vi nærmer os datoen for udgivelsen af Årsskriftet Critique 2013 ultimo september. I den anledning vil vil i den følgende tid lægge omtaler og uddrag op fra artiklerne fra dette års udgave af årsskriftet. Det koster kun 125 kr. for de over 200 siders forskning, debat, polemik og politik, og det kan bestilles her.Vi sender det direkte til dig med posten. Vi begynder med dette uddrag fra forordet, hvor artiklerne kort præsenteres.

[.,.]Doktorand David Munk Bogballe lægger for med artiklen Om konservatisme og Det Konservative Folkeparti. Munk Bogballe behandler med udgangspunkt i Det Konservative Folkepartis krise spørgsmålet om partiets relation til konservatismen som ideologi. Det er en væsentlig tese i Munk Bogballes analyse, at partikonservatismens krise ikke skyldes, at partiet har gjort for lidt, men at for mange har gjort for meget for at skubbe partiet i den forkerte retning.I Årsskriftet Critiques anden artikel, EU-domstolens undergraven af demokratiet, beskæftiger Morten Messerschmidt sig med spørgsmålet om EU-domstolens voksende rolle. Domstolen sætter ifølge Messerschmidt såvel den danske grundlov som det danske folkestyre under pres gennem en aktivistisk praksis, hvor de juridiske paragraffer underkastes en dynamisk fortolkning med henblik på skabelsen af en stadigt snævrere union

.
Sognepræst og fhv. projektleder på CEPOS, Henrik Gade Jensen, behandler i Folkekirken som progressiv institution en anden traditionel instans, som i disse år er under pres. I Folkekirkens tilfælde kommer presset fra en centraliserings- og djøfiseringsbestræbelse, der søger at gøre en ende på kirkens traditionelle velordnede anarki. Artiklen er såvel både skildring af en kirke i forandring som en diagnosticering af et mere alment problem, der ofte går under navnet New Public Management.
Også Torben Bramming er præst i folkekirken, men tager fat på en langt bredere problemstilling i
Opgør med den moderne myte. Bramming angriber her modernitetens selvforståelse, dens myte, og udmaler dens opløsende konsekvenser, idet han opfordrer til besindelsen på en anden fortælling, nemlig kristendommens. Moderniteten som problem er også udgangspunktet for dr.phil. Jon A.P. Gissels ”Det er Gelé alt sammen”, der imidlertid særligt retter sit fokus mod postmodernismen som en radikalisering af modernitetens kritik af tradition, værdier og hierarkier.

Forholder det sig sådan, kan ph.d. Mikael Jalvings essayistiske skildring To år i ingenmandsland fra et Sverige, der har givet sig kulturrelativismen i vold, stå som en advarsel på den postmoderne tænknings potentielle revolutionære konsekvenser i et land, der på en gang er meget tæt på og meget langt fra Danmark, hvor integrationsdebatten er tabuiseret, og radikalfeminismen har kronede dage.

Folkeskolelærer Casper Strunge skriver i artiklen I den kundskabsløse ørken om dannelsesforfaldet i den danske folkeskole, hvor et dannelsesideal funderet i kundskaber og færdigheder er trådt under fode af en reformpædagogisk ideologi, der nedvurderer tænkningen til fordel for føleriet. Ph.d.-stipendiat Johan Christian Nord behandler et beslægtet problem i Litteraturens Afveje. Nord viser her, hvordan danskundervisningen i gymnasiet er præget af en fortælling, der forherliger åndsradikalismen og Georg Brandes og bortretoucherer divergerende fortællinger fra litteraturhistorien. Opgøret med åndsradikalismen eller i bredere forstand en snævert rationalistisk tilgang til litteratur, politik og videnskab er også temaet for de tre følgende artikler.

cand.theol. Martin Ravn behandler i Et fortrængt kapitel af antibrandesianismens historie den konservative litteraturkritiker Harald Nielsens i samtiden indflydelsesrige litterære kritik af Georg Brandes samt af den tænkning i litterær og politisk forstand, der udgik fra Det moderne gennembrud. Ph.d.-stipendiat Christian Egander Skov skriver i Den handlende tro om den konservative politiker Alfred Bindslev, der i mellemkrigstiden var en vigtig konservativ ideolog, som stærk inspireret af Harald Nielsen søgte et nyt grundlag for dansk konservatisme. Endelig giver stud.mag. Jacob Aarslev i Livtag med arven en grundig indføring i religionshistorikeren Vilhelm Grønbechs modernitetskritik og hans forsøg på at sætte sig ud over positivismen i sit videnskabelige arbejde.

Dette års udgave af Årsskriftet Critique afsluttes med ph.d., Jens Wendel-Hansens tour de force gennem Gustav Wied, Jakob Knudsen, Dirch Passer i ”Ned med fremskridtet”, hvor han undersøger et identificerbart element af konservatisme i litteraturen og populærkulturen.[…]

 

Bestil Årsskriftet Critique 2013

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside