Johan Christian Nord

foto, Adam Garf

Johan Christian Nord er cand. mag. i tysk og religionsvidenskab. Han er valgmenighedspræst i Kjellerup og Omegns valgmenighed, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og grundtvigsk altmuligmand. Han bidrager jævnligt til tidsskrifter og bøger, holder foredrag om dansk åndshistorie og dens betydning for vores tid – og blander sig i det hele taget i så meget som muligt. Alle foredrag kan aftales nærmere, ligesom man også kan anmode om foredrag, der ikke står på listen.

Den bortløbne discipel – Johannes Jørgensen opgør med Georg Brandes

Som ung mand rejste digteren Johannes Jørgensen (1866-1956) fra Svendborg til København. Her blev han en ivrig discipel af lysbringeren Georg Brandes og besluttede sig for at sætte sit liv ind på en omvæltning af alt det gamle. Men sådan skulle det ikke gå. I løbet af 1890’erne gled han gradvist bort fra den gamle mester og hans såkaldte moderne gennembrud – og i 1896 fuldbyrdedes den unge mands (selv)opgør, da han lod sig optage i den katolske kirke. Foredraget handler om Jørgensens åndelige udvikling og hans opgør med Georg Brandes – og alt hans væsen.

Den kristne hedning – Jakob Knudsens liv og skrift mellem kristentro og naturbundethed

Den grundtvigske forfatter Jakob Knudsen (1858-1917) indtager en særstilling i dansk åndshistorie. I hans liv og skrift knyttes kristentro og naturbundethed sammen i en livgivende vekselspænding. Knudsen udtalte en gang om sig selv, at han givetvis var »mere end halvvejs Hedning af Væsen, ja, maaske endda 90 pCt. Hedning« – og det er der noget om. For i ham mødes det sunde, nordiske hendenskab med den lyse og altomfattende kristentro. Foredraget handler om denne dobbelthed i Knudsens tænkning og skønlitterære forfatterskab – og er en klar stillingtagen til fordel for den.

 Den kampglade grundtvigianer – Aage Møller og den mytologiske højskole

I 1921 rejste den grundtvigske stridsmand Aage Møller (1885-1978) Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord. Hans håb var at befæste danskheden og genrejse den grundtvigske højskole – og hans middel til at gøre det var den mytologiske livsoplysning, hvor Nordens myter og Israels fortællinger udgjorde kernen i skolens arbejde. Målet var enkelt: At lære ungdommen, at livet altid er et kampliv – og at sikkerhed er et andet ord for død.  Foredraget handler om Aage Møllers syn på mytologien – og om den styrke, vi der i dag vedkender os folkelig arv og gæld kan møde i dette syn.

Holger Danske og fredens engel – tanker om folkelig hårdhed og kristelig mildhed

I digteren B. S. Ingemanns to sange I alle de riger og lande og Fred hviler over land og by finder man to umiddelbart meget forskellige billeder af menneskelivet. I den ene er Holger Danske helten, og der synges om – og kaldes på – kampviljen. I den anden synges der om fredens engel, som vandrer over nattehimlen og tilsiger det lyttende hjerte at slutte fred med »hver en sjæl som her dig ej forstår«. Den ene sang handler om selvafgørelsen, og den anden handler om selvovergivelsen – og sammen udgør de modpolerne i den livsvigtige spænding mellem det, man kunne kalde folkelig hårdhed og kristelig mildhed. Foredraget tager udgangspunkt i de to sange og sigter mod en almen belysning af forholdet mellem folkelighed og kristelighed som en dobbelthed i menneskelivet, der i allerhøjeste grad angår os og vores tid.

BESTIL ET FOREDRAG